Nasz sklep internetowy stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu. Więcej informacji czytaj. zamknij
Informacja ze sklepu

Konkurs “Magia Świąt”

1.    Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs “Magia Świąt” (zwany dalej: „Konkursem”) prowadzony przez Mensch Studio Łukasz Przybylak z siedzibą w Łodzi za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/Telekarma.

§1 Definicje

1.    Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.    Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.

3.    Nagroda – oznacza nagrody w Konkursie, określone w §5 Regulaminu.

4.    Organizator – oznacza Mensch Studio Łukasz Przybylak z siedzibą w Łodzi (93-469), ul. Łaskowice 63, NIP: 7292692579; e-mail: l.przybylak@digone.pl.

5.    Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

6.    Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.

7.    Uczestnik – oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z §3 Regulaminu.

8.    Utwór – materiał autorski lub treść autorska nadesłane przez Uczestnika konkursu, posiadająca cechy oryginalności w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1231), zwanej dalej również ustawą o prawach autorskich.

9.    Zadanie Konkursowe – zadanie polegające na własnoręcznym wykonaniu zdjęcia przedstawiającego kota lub psa podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia oraz jego opublikowaniu w komentarzu do posta konkursowego zamieszczonego przez Organizatora w serwisie Facebook, na profilu znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/telekarma/.

§2 Postanowienia ogólne

1.    Konkurs prowadzony będzie w serwisie internetowym Facebook na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/telekarma/.

2.    Zdjęcia zamieszczane w ramach Zadania Konkursowego, powinny posiadać następujące parametry:

1.    format jpg lub png

2.    minimalna rozdzielczość: 640×480 pikseli

3.    Konkurs organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.    Konkurs trwa od 09.12.2021 r. do 13.12.2021 r. włącznie, przy czym Potencjalni Uczestnicy mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Konkursu najpóźniej do godziny 23:59 dnia 13.12.2021 r. włącznie.

5.    Regulamin Konkursu będzie dostępny pod adresem: https://www.telekarma.pl/.

6.    Nadesłane zdjęcia, stanowiące przedmiot Zadania Konkursowego muszą stanowić element twórczy Uczestnika konkursu, przede wszystkim Uczestnik musi być ich autorem, a samo zdjęcie musi spełniać cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich. Zdjęcie, stanowiące przedmiot Zadania Konkursowego nie może być zamieszczone wcześniej ani w trakcie trwania Konkursu w sieci Internet, z wyjątkiem opublikowania w komentarzu do posta konkursowego zamieszczonego przez Organizatora na jego profilu w serwisie Facebook, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/telekarma/.

7.    Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami §5 – §7 Regulaminu.

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.    Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:

1.    połączenie z siecią Internet

2.    minimalne wymagania techniczne to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3.    Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

1.    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

2.    posiadać aktywny prywatny profil w serwisie Facebook

3.    wykonać Zadanie Konkursowe

4.    zaakceptować Regulamin Konkursu

4.    Zdjęcia i treści przesyłane przez Uczestnika nie mogą zawierać treści, które mogłyby:

1.    zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

2.    naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, prawem do wizerunku, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

3.    posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

4.    pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, tj. zdjęcia i treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z przedmiotem Konkursu; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd

5.    naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

5.    Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w §3 ust. 3, Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.

6.    Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

7.    Potencjalny Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

§4 Wyłonienie Laureata

1.    Wyłonienie Laureatów nastąpi w dniu 15.12.2021 r. Łączne kryteria wyboru Laureatów są następujące:

1.    unikatowość zdjęcia

2.    kreatywność Uczestników w zakresie wykonanego i zamieszczonego zdjęcia

3.    atrakcyjność wizualna i estetyczna zdjęcia

4.    humorystyczny charakter zdjęcia

5.    związek zdjęcia z tematyką: “Magia Świąt”

2.    Wyłonienia Laureata dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.

3.    Prawa autorskie majątkowe do Utworów (zdjęć) stworzonych przez Laureatów w ramach Konkursu, zostają nieodpłatnie przeniesione na Organizatora z chwilą wydania Laureatowi Nagrody, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

2.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy

3.    publiczne wyświetlanie oraz odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

4.    przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała

4.    Organizator jest zobowiązany do respektowania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności jest zobowiązany do każdorazowego oznaczania autorstwa Utworu.

5.    W sytuacji gdy na zdjęciu nadesłanym przez Laureata, oprócz zwierzęcia będzie dodatkowo umieszczony wizerunek Laureata, Laureat może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich. Udzielenie zgody następuje poprzez przesłanie przez Uczestnika wiadomości do Organizatora, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie internetowym Facebook. 

6.    Uczestnik, przesyłając Utwór (zdjęcie wraz z opisem), stanowiące przedmiot Zadania Konkursowego, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z Utworu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania – publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do odpowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7.    Nagroda zostanie przyznana zgodnie z §5 Regulaminu.

§5 Nagrody

1.    W ramach Konkursu wyłonionych zostanie 2 (słownie: dwóch) Laureatów (właściciel psa i właściciel kota). 

2.    Nagrodami w Konkursie, są dwie paczki niespodzianki o wartości około 200 zł każda.

3.    Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

4.    Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.

5.    Fundatorem Nagród jest Organizator.

§6 Powiadomienie o wygranej

1.    Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora w dniu rozstrzygnięcia Konkursu (wyłonienia Laureatów), tj. w dniu 15.12.2021 r.

2.    Wyniki Konkursu zostaną umieszczone w komentarzu pod postem konkursowym. 

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności z powodu usunięcia przez Laureata w czasie trwania Konkursu prywatnego profilu w serwisie Facebook lub zablokowania przez Laureata możliwości wysłania do niego wiadomości.

4.    Lista wyłonionych Laureatów dostępna będzie na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Telekarma/, według następującego wzoru: login Laureata.

§7 Wydawanie nagród

1.    Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata do Organizatora w terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu danych tj. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego (tj. kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania) i numeru telefonu, w formie wiadomości prywatnej przesłanej na konto: https://www.facebook.com/Telekarma/.

2.    Podanie przez Laureata powyższych danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.

3.    Każdemu Laureatowi Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  Organizator odprowadzi podatek od nagrody o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U.2020.1426).

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.

5.    Nagroda zostanie wysłana Laureatowi za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 21 dni roboczych od daty spełnienia przez Laureata wszystkich warunków wydania Nagrody.

6.    W przypadku niespełnienia przez Laureata w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, warunków wydania Nagrody (wskazanych w  Regulaminu), prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.

§8 Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: a.szymanska@digone.pl.

2.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zwrotny Uczestnika oraz określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Organizatora.

3.    Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail lub udzielana w inny podany przez Uczestnika sposób. W przypadku braku odpowiedzi Organizatora w terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.

4.    Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§9 Ochrona danych osobowych

1.    Zasady ochrony Danych Osobowych znajdują się w Klauzuli Informacyjnej, przesłanej przez Organizatora w wiadomości e-mail, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu.


« poprzednia archiwum następna »
Formy płatności, SSL
 
instagram-banner
 
Funpage internetowego sklepu zoologicznego Telekarma
 
Blog internetowego sklepu zoologicznego Telekarma
 

Centrum wiedzy

Przydatne informacje

Przypominacz

Zapominasz o zamówieniu karmy? Podaj nam swój email i wskaż kiedy mamy Ci przypomnieć o zamówieniu.

Newsletter

Aby otrzymywać informacje
o nowościach i ofertach specjalnych wpisz adres e-mail:

 

POKAŻ WIĘCEJ
ZWIŃ
Dostawy
Realizacja zamówień

Zlokalizuj swoją przesyłkę

Odbiór zamówienia w Paczkomacie

Bezpieczeństwo transakcji
Telekarma społecznościowo
Telekarma.pl . Copyright 2024

Wszelkie znaki towarowe, loga producentów oraz nazwy użyte na stronach sklepu, należą do ich prawowitych właścicieli, użyte zostały jedynie w celach informacyjnych.

Zastrzeżenia prawne
Proponujemy produkty wielu marek
Proponujemy produkty wielu marek: Acana, Animonda, Arion, Bento Kronen, Bosch, Bozita, Brekkies, Brit, Chappi, Classic Cat, Classic Dog, Eukanuba, Evanger's, Felix, Gourmet, Happy Dog, Hills, IAMS, Kitekat, Mera Dog, Nutra Nuggets, Orijen, Pedigree, Profilum, Purina Cat Chow, Purina Dog Chow, Purina Pro Plan, Regal, Rinti, Royal Canin Breed, Royal Canin Feline, Royal Canin Size, Sanabelle, Sheba, Vitapol, Versele-Laga, Whiskas.
Wszelkie znaki towarowe, loga producentów oraz nazwy użyte na stronach sklepu, należą do ich prawowitych właścicieli, użyte zostały jedynie w celach informacyjnych.